Zápis č.4

   Po delší době jsem 2.března 2007 zavítal do archívu a vybral jsem si Pardubice, protože jsem chtěl prozkoumat informace týkající se Býště. Naši předci zde pobývali v letech 1870 ÷ 1890.

 XII. Obecní kronika Býšť - založená 1933, obsahuje informace od dob dřívějších; signatura 71-1
XIII. Farní úřad Býšť - kniha biřmovanců; signatura 73-22
 XIV. Farní úřad Býšť - kniha vrchnostenských povolení k ženitbě 1817÷1833; signatura 73-4
  XV. Ohlašovací kniha vojenských osob 1872÷1919; signatura 71-9
 XVI. Býšť: parcelní protokol 1889; signatura 71-26


a zde jsou výsledky:


XII. Obecní kronika Býšť - založená 1933, obsahuje informace od dob dřívějších
------------------------------------------------------------------------------

   Obec byla založena již před rokem 1300. Jmenovala se "Bejšť". Již kolem roku 1360 tu stával kostel. Samostatná fara tu zanikla kolem roku 1620 a nějakou dobu pak místní "duše" spravovali dašičtí faráři za úplatu.

- v roce 1643 za třicetileté války se kolem Bejště položilo vojsko a generál Gallas si udělal bydlení na faře. Došlo k rabování kostela, jednotlivých domů a dokonce i hrobů. To se neobešlo bez nevraživosti
- podobně obec dopadla i při válce Marie Terezie s Fridrichem II. Velikým (kolem roku 1745 ?)
- 3.6.1733 padal sníh tak, že se mohlo jezdit na saních s přestávkami až do 2.7.1733. Zničeno bylo obilí a byla drahota
- 1762 postihly zemi deště od června do 8.10.
- 1764 byl dobrý rok na pole
- 1765+66 neúrodné roky, byla drahota v celém kraji
- 1767 povodeń
- 1770 krutá zima a hlad
- 1775 selské povstání
- 1786 podle dekretu z 8/2 byla v čp.43 zřízena pošta
- 1796 zbořen původní dřevěný kostel, kousek od něj byl postaven nový zděný
- 1807 lokalie byla povýšena na faru a prvofarářem se stal Josef olešník (1807÷1813)
- 1810 obec odkoupila čp.43 bez polí a následně 24/11 byla chalupa prodána Jiřímu Nentrichovi
- 1819÷1823 byla postavena silnice z Hradce králové do Vysokého Mýta
- 1822 požár, vyhořel kostel, fara i škola
- 1833 dne 21/9 projížděl obcí císař František I. s chotí Karolinou a zastavil se; byl uvítán a odměnil dukáty souseda Koníře za krásnou zahradu čp.44
- 1841 dalším farářem se stal Antonín Ponec (Ponetz), (1841÷1848)
- 1845÷1847 neúrodná léta
- 1847 na faru byly pořízeny hudební nástroje
- 1848 dne 7/9 bylo císařem Ferdinandem I. Dobrotivým zrušeno poddanství i nevolnictví
- 1885 založen sbor dobrovolných hasičů (členové mj: Václav Hloušek, Josef Hloušek)
- 1885 dne 8/11 byl předsedou hasičů jmenován Václav Hloušek
- 1904 založen Spořitelní a záložní spolek
- 1928÷1930 učitelkou na místní škole byla Marie HlouškováA co říká encyklopedie Wikipedia?: Historie obce
-------------------------------------------------
   První písemné zmínky o obci pocházejí z let 1360-1371 kdy obec patřila vladyckému rodu z Černčic. Dalšími vlastníky Býště byli Jan ze Šternberka a Arnošt, Chval, Mikuláš a Kryštof bratři z Leskovce, kteří ji roku 1508 prodali Vilémovi z Pernštejna, v té době již majiteli pardubického panství.

   Z tehdejších urbářů víme, že kolem roku 1500 měla Býšť 36 hospodářství a jednu krčmu. Za třicetileté války bylo z 41 stavení zničeno 21 stavení, o sto let později, tedy v polovině 18. století uvádí tereziánský katastr 38 hospodářství a 6 domů bez pozemků.

   Již v době josefínské bývala v obci v čp. 43 poštovní stanice. To vycházelo ze skutečnosti, že Býšť ležela na poštovní a komerční silnici z Hradce Králové přes Holice a Vysoké Mýto do Vídně. V průběhu let byl úřad zrušen a až v roce 1879 znovu obnoven. Tentokrát v čp. 74. V roce 1898 byl poštovní úřad přemístěn do Vysokého Chvojna. Později byl poštovní úřad opět zřízen v Býšti.XIII. Farní úřad Býšť - kniha biřmovanců; signatura 73-22
--------------------------------------------------------
dne 9/9/1874
1) Marie Hloušková, druhé jméno Anna; dcera Josefa a Anny z Bejště
2) Jan Hloušek, Václav; syn Václava Hlouška, rolníka z Bělečka č.37
3) Františka Hloušková, Kateřina; dcera Josefa Hlouška

dne 31/5/1885
1) Hloušek Jan, Josef; syn Josefa Hl. chalupníka čp.83 a Alžběty
2) Hloušek Antonín, Josef; syn Josefa Hl. chalupníka Hoděšovice čp.37 a Anny
3) Anna Hloušková, Marie; dcera chalupníka Josefa a AnnyXIV. Farní úřad Býšť - kniha vrchnostenských povolení k ženitbě 1817÷1833; signatura 73-4
-----------------------------------------------------------------------------------------
- stará kniha s textem v němčině psaným švabachem; neměl jsem prakticky šanci cokoliv rozluštit; prolistoval jsme ji letem světem bez úspěchuXV. Ohlašovací kniha vojenských osob 1872÷1919; signatura 71-9
--------------------------------------------------------------
14/10/1872 - Josef Hloušek; 1. pluk jízdy; do Dražkovic
1/5/1877 - Johan Ponec z Hradce králové; pěší pluk 2. kumpanijeXVI. Býšť: parcelní protokol 1889; signatura 71-26
--------------------------------------------------
1) Ponec (Marie?): zahrada, č.parcely 82; čp.43
2) Hloušek Václav: zahrada, role, louka, č.parcely 559÷561; čp.46